Zasady przyznawania świadczenia opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy stanowi świadczenie pieniężne, które może zostać przyznane osobie opiekującej się nie tylko chorym dzieckiem, ale także innym członkiem rodziny. Na takim zasiłku można jednak przebywać tylko i wyłącznie przez okres sześćdziesięciu dni w ciągu całego roku kalendarzowego.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje zarówno ojcu, jak i matce, ale świadczenie jest wypłacane tylko jednemu z rodziców, po dokonaniu stosownego zgłoszenia. Taka pomoc na dziecko pozwala na sprawowanie opieki i tymczasowe zwolnienie od wykonywania pracy. Świadczenie opiekuńcze przysługuje tylko wtedy, kiedy nie ma żadnego innego członka rodziny, który mógłby przejąć opiekę nad dzieckiem. Zasiłek jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatek pielęgnacyjny może być pobierany tylko przez osoby ubezpieczone (podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu). Inne warunki obowiązują jednak w przypadku ubiegania się o pomoc dla właścicieli firm, a inne w przypadku zasiłku opiekuńczego na osoby starsze.

Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi osiemdziesiąt procent wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Do pobierania dodatku pielęgnacyjnego nie mają prawa osoby podejmujące opiekę nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny w okresie urlopu lub tymczasowego aresztowania. Zasiłek opiekuńczy nie jest też przyznawany za okresy, w trakcie których osoba ubezpieczona pobiera wynagrodzenie na podstawie przepisów szczególnych.

Aby ubiegać się o zasiłek opiekuńczy, należy przedstawić niezbędne dokumenty. Podstawowym dokumentem uprawniającym do pobierania dodatku pielęgnacyjnego jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły lub żłobka, do której uczęszczało dziecko konieczne jest też przedstawienie oświadczenia ubezpieczonego.

Zmiany w ustawie rodzinnej dokonane na początku 2013 roku przyczyniły się do nowych zasad przyznawania zasiłku opiekuńczego. Z dniem 1 stycznia 2013 zostało też wprowadzone nowe świadczenie: specjalny zasiłek opiekuńczy. Do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego zostało jednak uprawnionych mniej podmiotów niż dotychczas.

Ponadto osoby sprawujące opiekę nad dziećmi mogą ubiegać się dodatkowe zasiłki z pomocy społecznej: z MOPS lub KRUS. Taka forma pomocy jest adresowana jednak przede wszystkim do tych osób, które cierpią z powodu bezdomności, ubóstwa, niepełnosprawności lub przemocy w rodzinie. Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje w takich wypadkach także osobom samotnie wychowującym dzieci (pod warunkiem, że dochód nie przekracza 470 zł).