Dodatek pielęgnacyjny na osoby starsze

O świadczenia pielęgnacyjne mogą starać się również osoby, które opiekują się ludźmi starszymi bądź niepełnosprawnymi. Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom ubezpieczonym, czyli tym, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym, bez względu na to, czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe czy też dobrowolne.

Bez względu na to, czy będziemy ubiegać się o zasiłek na dziecko czy o dodatek pielęgnacyjny na osobę starszą, musimy spełnić szereg warunków. Najważniejszym warunkiem jest oczywiście sprawowanie opieki nad chorym członkiem rodziny (nad małżonkiem, rodzicem, teściem, wnukiem bądź rodzeństwem). Trzeba też wiedzieć, że dodatek pielęgnacyjny przysługuje tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy w gospodarstwie domowym nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby zapewnić opiekę chorej osobie.

W związku ze sprawowaniem opieki nad osobą starszą, która ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia, osoba posiadająca ubezpieczenie chorobowe może zostać zwolniona od wykonywania pracy zawodowej (odbywa się to na podstawie dostarczonego zaświadczenia lekarskiego). Oczywiście poza ubezpieczeniem chorobowym nie możemy otrzymywać jakichkolwiek innych przychodów lub wynagrodzeń.

Zasiłek opiekuńczy na babcię lub dziadka nie będzie natomiast przysługiwał w okresie urlopu bezpłatnego, a także za okres objęty zaświadczeniem lekarskim, w czasie którego będzie wykonywana praca zarobkowa. Prawo do zasiłku na osobę starszą przysługuje tylko jednej osobie. Świadczenie jest przyznawane osobie, która wystąpi do zakładu ubezpieczeń społecznych ze stosownym wnioskiem.

W przypadku sprawowania opieki nad osobą starszą lub chorą okres wypłaty dodatku pielęgnacyjnego nie może przekroczyć czternastu dni w ciągu całego roku kalendarzowego. Oznacza to, iż w przypadku opiekowania się ludźmi starszymi możemy pobierać świadczenie jedynie w wymiarze czternastu dni kalendarzowych, nawet kiedy dana osoba choruje przez o wiele dłuższy okres.

Zanim zaczniemy ubiegać się o zasiłek opiekuńczy na osobę starszą, warto też poznać zasady wyliczania takiego świadczenia. Zazwyczaj podstawą wymiaru zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które jest wypłacane za okres dwunastu miesięcy poprzedzających otrzymanie dodatku. Podstawa zasiłku nie może być niższa od przeciętnego miesięcznego przychodu, od którego odejmowana jest składka na ubezpieczenie chorobowe za okres dwunastu miesięcy.

Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy, należy w zakładzie ubezpieczeń społecznych przedstawić zaświadczenie lekarskie wystawione dla osoby opiekującej się chorym, wniosek o wypłatę świadczenia oraz zaświadczenie płatnika składek.