Zasiłek z MOPS lub KRUS

Osoby, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z trudną sytuacją życiową, mogą starać się o pomoc ze strony państwa. Poza zasiłkami opiekuńczymi na dzieci wyróżnia się także pomoc społeczną, na którą mogą liczyć przede wszystkim osoby cierpiące z powodu ubóstwa, bezdomności czy niepełnosprawności. O takie świadczenia mogą również starać się wszyscy ci, którzy nie radzą sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego bądź zmagają się z alkoholizmem.

Prawo do zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom samotnie wychowującym dzieci, których dochód nie przekracza czterystu złotych. W takiej sytuacji należy udać się do ośrodka pomocy społecznej, gdzie pracownik socjalny ustali najważniejsze informacje, które będą niezbędne do uzyskania takiego świadczenia.

W trudnych sytuacjach można liczyć nie tylko na zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale również na pomoc z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Prawo do zasiłku z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje osobom, których dochód w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza kwoty pięciuset złotych netto. O świadczenie mogą starać się rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnego dziecka, osoby uczące się (które nie pozostają na utrzymaniu rodziców na przykład w związku z ich śmiercią). Świadczenia mogą być pobierane przez osoby uczące się tylko do ukończenia dwudziestego czwartego roku życia.

Zasiłek rodzinny z MOPS przysługuje rodzicom oraz opiekunom dzieci do momentu ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia lub do czasu ukończenia nauki w szkole wyższej (jednak tylko do dwudziestego czwartego roku życia).

Świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są świadczeniami samofinansującymi się, co oznacza, że mogą być wypłacane tylko i wyłącznie ze składek osób objętych ubezpieczeniem społecznym KRUS. Składki te wpłaca się do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Fundusz sam w sobie jest osobą prawną i posiada status przedsiębiorstwa opartego na grupowej solidarności osób ubezpieczonych.

Zasiłki z pomocy społecznej nie są jedyną formą pomocy dla osób chorych, ubogich oraz bezdomnych. Osoby pozostające w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć także na dodatki mieszkaniowe, stypendia socjalne, a także na pomoc w formie posiłków.